نمایش نوار ابزار

“اولین طرح سوال از شهردار محترم تبریز توسط فرج محمد قلیزاده پیرامون استخدام و تبدیل وضعیت های غیرقانونی، تبعیض آمیز و ناعادلانه در شهرداری تبریز” در صحن شورای شهر اعلام وصول شد.

“اولین طرح سوال از شهردار محترم تبریز توسط فرج محمد قلیزاده پیرامون استخدام و تبدیل وضعیت های غیرقانونی، تبعیض آمیز و ناعادلانه در شهرداری تبریز” در جلسه هفتاد و نهم شوری ا اسلامی شهر تبریز در تاریخ ۲۲ مهرماه ۹۷ در صحن شورای شهر اعلام وصول شد.

متن کامل نامه به این شرح ارائه می شود:

 

جناب آقای دکتر شکور اکبرنژاد

ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز

 

سلام علیکم؛

آگاهان جامعه به نیکی می دانند که اعضای شورای شهر به عنوان معتمدین وامانتداران مردم، دو وظیفه اصلی>> قانون گذاری<< و>>نظارت <<را به عهده دارند.این دو وظیفه در ماده ۸۱ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران به روشنی آمده است.وظیفه قانونگذاری یعنی تعیین سیاستها وتعریف اصول والزام مدیران ومجریان به حرکت در قالب آن اصول؛وظیفه نظارت یعنی مواظبت ومراقبت به منظور جلوگیری از انحراف مجموعه شهرداری یا انحراف مدیران ومجریان از سیاست ها وخطوط ترسیم شده توسط قانون واصول تعریف شده به واسطه قانونگذار، با این وصف یکی از ابزار نظارت،پیش بینی سوال نمایندگان مردم از شهرداران محترم است.بر این اساس از ریاست محترم شورای شهر تبریز تقاضا دارم دستور فرمایند، شهردار محترم تبریز مطابق دستور ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در ظرف زمانی مقرر در همان قانون با حضور در جلسه شورا به سوالات اینجانب که به شرح زیر مطرح می گردد، پاسخ لازم را ارائه فرمایند.

مقدمه:

 • بر اساس تصویب وابلاغ وزارت کشور (سازمان شهرداری ودهیاری ها) شهرداری تبریز حداکثر ۳۸۳۸ پست سازمانی دارد.
 • در حال حاضر حدود پانزده هزار نفر در مجموعه شهرداری تحت عناوین مختلف جذب شده است! یعنی برای هر پست سازمانی حدود ۴ نفر جذب شده است.
 • شهرداری تبریز از شروع سال ۹۷ تا تاریخ ۹۷/۷/۱۵ حدود ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در آمد نقدی کسب کرده است.
 • درآمد نقدی کسب شده، با حقوق پرداختی به کارکنان به انضمام کسورات قانونی تقریبا برابر است!
 • بر اساس اطلاعات ومدارک موجود،در طول یکسال گذشته ده ها نفر تحت عناوین مختلف از قبیل قرارداد داخلی، مربی، قرارداد کار معین وغیره به صورت مستقیم یا از طریق سازمان ها و شرکت های وابسته به ویژه از طریق سازمان ورزش،شرکت عمران وتوسعه،شرکت بهره برداری قطار شهری ،یا از طریق شرکت همشهری وارد بدنه شهرداری شده است.
 • در یکسال گذشته افرادی کاملا سلیقه ای، بدون اخذ مجوز از وزارت کشور،بدون طی مراحل قانونی وبه صورت غیر قانونی تبدیل وضعیت شده اند.در صورتیکه مطابق بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۱۴۸ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ رئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور،تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری،تنها پس از اخذ مجوز از سازمان شهرداری هاودهیاری های کشور وطی مراحل قانونی ذیربط امکان پذیر است.
 • مطابق بند ۶ بخشنامه شماره ۵۵۴۲۸ مورخ ۹۳/۵/۱۳ وزیر محترم کشور که به منظور تحقق بندهای دوم وسوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر <<عدالت محوری در جذب،تداوم خدمت وارتقاءمنابع انسانی>>و<<بهبود معیارها وروزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظورجذب نیروی انسانی توانمند،متعهد وشایسته وپرهیز از نگرش های سلیقه ای وغیر حرفه ای>>صادر کرده، با صراحت کامل اعلام شده:

<<هر گونه بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان در شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور وطی مراحل مذکوردر این نامه؛ ممنوع بوده با متخلفین برابر قوانین ومقررات برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد>>.

 

 • مطابق بند ۲ بخشنامه مذکور لوازم حتمی وقطعی صدور مجوز جذب نیرو از سوی وزارت کشور،پیش بینی و تصویب بودجه واعتبار مورد نیاز برای بکارگیری نیروی انسانی به وسیله شورای شهر و وجود<< پست مصوب بلاتصدی>> در ساختار سازمانی مصوب شهرداری است.
 • رئیس سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور مجددا طی نامه شماره ۶۳۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ خطاب به شهردار تبریز،ضمن تاکید بر رعایت بخشنامه وزیر محترم کشور،در بند۲ نامه خود تاکید کرد:<<بدیهی است شهرداری مجاز به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در اجرای قانون کار نخواهد بود.>>.
 • از اصول اساسی وپذیرفته شده قوانین مربوط به استخدام در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی؛ایجاد فرصت رقابت به منظور انتخاب شایسته ترین هاست.بر این اساس است که ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری وماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری لازمه استخدام در دستگاههای دولتی را امتحان و مسابقه می داند،که حتما اعلام همگانی به وسیله نشر آگهی عمومی وثبت نام ازمتقاضیان وداوطلبین (بدون تبعیض)جزو ارکان اصلی آن می باشد.
 • وزیرمحترم کشور طی بخشنامه شماره ۵۵۴۲۸ مورخ ۹۳/۵/۱۳ وهمچنین با تاکید مجدد در بخشنامه شماره ۳۰۱ مورخ ۹۴/۱/۸ ،تمام شهرداریها را مکلف کرده است،که بعد از اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشورجذب وبکار گیری نیروی انسانی در شهرداری ها از طریق برگزاری آزمون در شهریور ماه هر سال به طور همزمان در سراسر کشور انجام گردد.در ماده ۵ همان دستور العمل ابلاغی آمده:استانداری یا شهرداری کلانشهر آگهی استخدام را بر اساس سقف مجوزهای مصوب هر شهرداری تهیه وبطور عمومی از طریق جراید کثیر الانتشار استانی ورسانه های عمومی در سطح استان بر اساس جدول زمان بندی منتشرمی نماید ونسخه الکترونیکی آن را برای درج در وب سایت استانداری ویا شهرداری کلانشهر قرار می دهد.تبصره ۴ این ماده می گوید: ثبت نام از داوطلبان استخدام از طریق سایت اینترنتی که در استانداری یا شهرداری کلانشهر ایجاد خواهد شد به عمل خواهد آمد.
 • قبل از بخشنامه های وزیر کشور وتصویب قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ۹ اصل سوم،یکی از راههای رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی را:<<رفع تبعیضات ناروا>> اعلام کرده است.در اصل ۱۹ به صراحت اعلام کرده:<<مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشنداز حقوق مساوی برخوردارند>>ودر اصل ۲۰ تاکید نموده<<همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی واجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.>>اکنون با توجه به توضیحات فوق شهردار محترم پاسخ فرمایند:
 • آیا با وجود حدود ۴ نفر برای هر پست سازمانی، پست سازمانی بلاتصدی در شهرداری وجود داشت که به جذب نیرو اقدام کرده اید؟
 • آیا قبل از جذب نیرو، از وزارت کشور مجوزهای لازم را اخذ کرده اید؟همچنین آیاشورای شهر تبریزبودجه واعتبارات لازم را برای جذب نیروهای مورد نظر حضرتعالی تصویب کرده است؟
 • با فرض اینکه پست بلا تصدی بوده،مجوز لازم از وزارت کشور اخذ شده وبودجه واعتبار لازم از طریق شورای شهر تصویب شده، آیا برای جذب نیرو آگهی عمومی در سطح استان منتشر کرده واز متقاضیان وداوطلبان ثبت نام کرده اید ودر میان داوطلبان با حضور نهادهای ناظر به ویژه با نظارت وزارت کشور مسابقه تخصصی برگزار شده است تا شایسته ترین ها گزینش شوندیا اینکه خدای نخواسته با نقض تمام قوانین ومقررات از جیب مردم برای نور چشمی هاسفره ای پهن کرده اید؟
 • به فرض اینکه تمام مجوز های لازم را اخذ وتمام مراحل قانونی را طی کرده اید،با لحاظ انصاف وامانتداری آیا تمام نیروهای موجود شهرداری را بکار گرفته اید وبعد از بکارگیری آنان؛باز نیازها برطرف نشده اقدام به جذب نیروی جدید نموده اید؟یا خدای نخواسته با جذب نیروی جدید به فکر تامین عده ای خاص هستید؟
 • آقای شهردار از میان انبوه متقاضیان نامه به دست نیازمند به اشتغال که در به دربه دنبال استخدام در شهرداری هستند،حضرتعالی بر مبنای کدام معیار قانونی ،اخلاقی و شرعی به خود اجازه داده اید تعدادی خاص را گزینش و وارد بدنه شهرداری نموده اید.
 • با آن که نیروهای زیادی هستند که سال هاست در شهرداری کار می کنند اما تبدیل وضعیت نشده اند با این حال افرادی در طول مدیریت شما تبدیل وضعیت شده اند. آیا این افراد با اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور وبعد از طی مراحل قانونی ذیربط تبدیل وضعیت شده اند؟(البته اگر پاسخ مثبت است،لطفا مجوزهای لازم منتشر گردد.)افراد تبدیل وضعیت شده از میان آن همه نیرو چگونه و بر کدام مبنا و معیار انتخاب شده اند.
 • مطابق اصول مسلم حقوقی وبر اساس تاکید بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۲۸ مورخ  ۹۵/۱۲/۱۶ رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور:((واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی وپیمانی ممنوع است)) حضرتعالی بر چه اساسی اشخاص غیر از کارمندان رسمی وپیمانی را در پستهای حساس سازمانی منصوب کرده اید؟

 

با تقدیم احترام مجدد

فرج محمد قلیزاده

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ این مطلب
دیدگاه ها